1 xk 1 tk còn s3 là 1 lk hoặc 1 mg3 hoặc 1 st cũng đc