Bạn thông cảm. Hôm nay thứ 7 chắc admin tiểu vân bận việc. Bạn vui lòng đợi đến thứ 2 rồi liên hệ nhé.