tt cap 9 thai khi
tc linh dan 70%
ht 19 19 19
ngu hang tho 1
linh the chan linh 1
pet f4 cp cap 11
vip 5 co 1 set huyet sat 6* chua dung
cuoi trau
mau nhan vat 206k nha ...
gja 1m ai mua pmm 01692541770