Đêm hôm đc thưởng sẽ nhận đc 1 phần thưởng bé, tối hôm sau sẽ nhận đc nhà 4 và lọ