Sau khi game update, nhân vật của tôi bỗng dưng biến thành... lão chăn vịt , byClick để tiếp tục...