Nhìn lại TOUCH Mobile sau 01 tháng ra mắt , byClick để tiếp tục...