Đại Mạc Phong Vân Mobile ấn định ngày ra mắt 03/8/2016 , byClick để tiếp tục...