Thống kê chi tiết về chỉ số CP tối đa trong Pokemon Go, by Hàn Thiên Hải

Mewtwo hiện là Pokemon có CP tối đa cao nhất trong Pokemon Go với 4144,75. Magikarp là Pokemon có CP tối đa thấp nhất: 262,70.

Click để tiếp tục...