VLTK CTC: Hệ phái phân tranh, Ngũ Hành lộ diện , byClick để tiếp tục...