Đại Anh Hùng ấn định ngày ra mắt 23/07 , byClick để tiếp tục...