Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Kakuna, by Hàn Thiên Hải

Kakuna là cấp chuyển giao giữa Weedle và Beedrill. Chú kén này nhả tơ treo mình bất động lơ lửng trên những cành cây chờ ngày tiến hóa.

Click để tiếp tục...