Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Caterpie, by Hàn Thiên Hải

Vì cần năng lượng cho tiến hóa, Caterpie ăn rất nhiều. Chú sâu có thể tiêu thụ khối lượng lá lớn hơn cơ thể mình trong chốc lát, sau đó lột xác nhiều lần trước khi nhả tơ hóa kén.

Click để tiếp tục...