Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Weedle, by Hàn Thiên Hải

Chiếc sừng nhọn hoắt giữa trán hoặc chiếc nọc sau đuôi sẵn sàng tấn công bất cứ vật thể gì tiếp cận Weedle với độc tố đủ làm đối phương đau điếng.

Click để tiếp tục...