Pokemon GO: Tổng quan về Pokemon Charizard, by Hàn Thiên Hải

Cấu trúc gen đặc biệt của Charizard cho phép nó siêu tiến hóa thành hai hình thái khác nhau là Mega Charizard X và Mega Charizard Y.

Click để tiếp tục...