Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Venusaur, by Hàn Thiên Hải

Là cấp tiến hóa cuối cùng của Bulbasaur, Venusaur có thể thao túng thiên nhiên và trụ trì những buổi nghi thức tiến hóa của Bulbasaur và Ivysaur.

Click để tiếp tục...