Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Ivysaur, by Hàn Thiên Hải

Ivysaur là Pokemon tiến hóa từ Bulbasaur sau khi củ mầm phát triển thành đọt nụ lớn. Sức nặng của đọt nụ làm Pokemon này mất khả năng đứng lên bằng hai chi sau, bù lại, khiến cho bốn chi và cuống đọt phát triển cứng cáp đều nhau.

Click để tiếp tục...