Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Wartortle, by Hàn Thiên Hải

Tương truyền, trên mai Wartortle nào mà có rong rêu bám, cùng với lông tai và đuôi óng dày thì chứng tỏ chú rùa đó đã sống rất lâu, có khi cả 10 ngàn năm.

Click để tiếp tục...