Pokemon GO: Tổng quan về Pokemon Pikachu, by Hàn Thiên Hải

Là loài Pokemon rất thông minh và có tổ chức, có thể thấy Pikachu sống thành từng đàn trong các khu rừng, nơi chúng phân công nhau hái lượm, rồi dùng điện nướng chín trái mọng mới ăn.

Click để tiếp tục...