Mini Tournament DOT khởi tranh ngày 15/6 , byClick để tiếp tục...