Phỏng vấn nhân vật nạp hơn 700 triệu đồng vào game Tiếu Ngạo Tây Du 2013 , byClick để tiếp tục...