Gungun Online bắt đầu Alpha Test ngày 28/05 , byClick để tiếp tục...