Kiếm Vũ: đạt 9000 thành viên trong vòng 12 tiếng , byClick để tiếp tục...