Tiếu Ngạo Tây Du dự kiến ngày 03/06 Closed Beta , byClick để tiếp tục...