Không nạp thẻ - Làm sao để có tướng và skin đẹp trong DOT? , byClick để tiếp tục...