Cống hiến quá ít, Bang chủ game suy sụp khi bị thành viên truất quyền , byClick để tiếp tục...