Touch Mobile dự kiến ra mắt vào trung tuần tháng 5/2016 , byClick để tiếp tục...