Tổng quan về bốn lớp nhân vật trong Phong Vân 3D Mobile, by Hàn Thiên Hải

Hệ thống nhân vật trong Phong Vân 3D Mobile gồm có 4 nhân vật, bao gồm: Thần Phong, Phi Vân, Đoạn Tình và Mộng Vũ. Bốn nhân vật Thần Phong, Phi Vân, Đoạn Tình và Mộng Vũ được thiết kế dựa trên hình tượng của Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đệ Nhị Mộng và Sở Sở trong bộ truyện tranh Phong Vân nổi tiếng của tác giả Mã Vinh Thành.

Click để tiếp tục...