Gợi ý sử dụng bạc hiệu quả trong 3Q 360Mobi, by Hàn Thiên Hải

Bạc trong 3Q 360Mobi có được từ việc hoàn thành các nhiệm vụ, ngoại trừ Chiêu Mộ - Cao thì Bạc có thể sử dụng được hầu hết các tính năng giống như vàng.

Click để tiếp tục...