Xuất hiện cao thủ “Đông Phương Tái Xuất- Tấu Khúc Tiếu Ngạo” , byClick để tiếp tục...