Hope bất ngờ công bố phát hành Lục Long Tranh Bá 3D trong tháng 4 , byClick để tiếp tục...