Naruto, Batman, Catwoman… bất ngờ xuất hiện trên game mobile , byClick để tiếp tục...