Tencent tấn công vào lĩnh vực game về anime với Name of the Nature , byClick để tiếp tục...