Đừng xem thường hệ thống binh lính trong Búa Tạ , byClick để tiếp tục...