Final Fantasy XV công bố ngày phát hành, có một bản cho di động , byClick để tiếp tục...