Dragon Blaze có thêm Khu vực và nhân vật trong bản cập nhật mới , byClick để tiếp tục...