Golem, từ diễn viên quần chúng trở thành soái ca trong DTTK , byClick để tiếp tục...