Tìm hiểu chế độ Thách Đấu trong FIFA Online 3 Mobile, by Hàn Thiên Hải

Chế độ Thách Đấu (Challenge Mode) trong FIFA Onine 3 Mobile là chế độ chơi có phần tương đối giống với chế độ chơi xếp hạng (Ranking) của FIFA Online 3 trên máy tính.

Click để tiếp tục...