Ngọc Rồng Đại Chiến tặng mô hình Dragon Ball nhân dịp closed beta , byClick để tiếp tục...