Ngọc Rồng Đại Chiến bắt đầu Alpha Test từ 16/03/2016 , byClick để tiếp tục...