Khi tính tương tác được đề cao trong Võ Lâm Ngoại Truyện , byClick để tiếp tục...