Rattletrap the Clockwerk - Tướng ký danh tháng 3 của DTTK TQ , byClick để tiếp tục...